Image Alt

תקנון אתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים
תולעת נתניה בע"מ ")החברה(" מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט ״תולעת ספרים״
")האתר.(" מטרת האתר הינה לאפשר לגולשי האתר, הורים ותלמידים, לקבל מידע אודות פרויקט משרד
החינוך להשאלת ספרים )״הפרויקט״( וכן לאפשר הרשמה והצטרפות לפרויקט בצורה קלה ויעילה. כמו כן,
האתר מספק חווית קניה של כלי כתיבה, עטיפות ספרים וציוד בית ספר.

הרשמה לפרויקט מוזילה את עלות רכישת ספרי הלימוד, תורמת לחינוך לשמירה על ספרים, שמירה על
איכות הסביבה וגיבוש חברתי וקהילתי.

1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו )״התקנון״.( אנא
קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך
לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי
כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.

1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב.( כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי
תקשורת אחרים.

1.4. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת
לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון הינה רכישה באתר ו/או עיון באתר.

1.6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא
יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. אך הרשמה
לפרויקט כפופה לרשימת בתי הספר שבהסדר עם החברה.

2.2. השארת פרטים או רכישה באתר מקנים זכות לקבלת שירותים נוספים שייקבעו מעת
לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.3. בעת השארת פרטים או רכישה באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה )לשיקול דעתה של החברה.( מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם
באתר.

2.4. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

2.5. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר

2.6. החברה רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע גלישת גולש, או לחסום גישתו אליו בכל אחד
מהמקרים הבאים:

● אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

● במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי
דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר,
להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

● אם הופרו תנאי תקנון זה;

● אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם
לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;

● אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך
ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3.1. שמות המוצרים והשירותים המוצעים באתר יופיעו בדפי האתר.

3.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים או שירותים.

3.3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים או השירותים המוצעים לרכישה באתר,
להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

3.4. אופן הצגת המוצרים או השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

4. ביצוע רכישה באתר:

4.1. ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים או שירותים באופן נוח, קל ומאובטח.

4.2. התשלום בגין רכישת מוצר או שירות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך
ללקוח או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

4.3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים
אחרים לרוכשים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.4. בהצטרפות לשירות השאלת ספרים הלקוח )ההורה ו/או התלמיד( מאשר כי הוא
מתחייב שהספרים שהשאיל יוחזרו לחברה בסוף שנת הלימודים כשהם נקיים ושלמים.

4.5. בעת הצטרפות לקוח לפרויקט, הלקוח מתחייב להחזיר את הספרים המושאלים במועד שיפורסם על ידי בית הספר והחברה. במידה והלקוח לא יחזיר את הספרים במועד
האמור, החברה תפרסם שני מועדים נוספים להחזרת הספרים.

4.6. במידה והלקוח לא יחזיר את הספרים המושאלים ו/או לא יחזיר את הספרים המושאלים לאחר מכן למחסני החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את אמצעי התשלום באמצעותו נרשם הלקוח לפרויקט על סך של 50 ש״ח בעבור כל ספר שלא
יחזיר ו/או שיחזיר במצב שלא ניתן לעשות בו שימוש נוסף.

5. מדיניות אספקה

5.1. פרויקט השאלת ספרים:

5.1.1. חלוקת הספרים תתבצע בבית הספר המשתתף בפרויקט בתאריכים עליהם יודיע בית הספר. לרוב, חלוקת הספרים מתבצעת בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה או בכל מועד המתאים לבית הספר בתיאום עם ההורים כדי לאפשר את תחילת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

כלי כתיבה, עטיפות ספרים, ציוד בית ספר ומוצרים נוספים:

5.1.2. החברה תדאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר או למקום אחר עליו הסכימו הצדדים (לרבות נקודות
איסוף.)

5.1.3. הזמנות שיבוצעו באתר יטופלו ויסופקו בלוח זמנים של עד 14 ימי עסקים בכפוף לאזורי החלוקה שבין באר-שבע לחיפה. הזמנות מחוץ לאזורי החלוקה כפופות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי
שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

5.1.4. ככל וברצונכם לברר האם חלוקה מתבצעת באזור מגוריכם, אנא פנו אלינו באחד
מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

5.1.5. החברה רשאית לקבוע סכום מינימום להזמנה ולגבות דמי משלוח. סכום המינימום
להזמנה ועלות דמי המשלוח עשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור באתר.

5.1.6. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, החברה תעדכן את המזמין בתוך 7 ימי עסקים. במידה והמזמין לא יהיה זמין, החברה תשלח את ההזמנה ללא המוצר
החסר.

5.1.7. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת ההזמנה, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר לחברה ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח
נוספים על ידי הלקוח.

5.1.8. האמור בסעיף 5.2.6 לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של
הלקוח.

5.1.9. אספקת הזמנות תתאפשר באזורי החלוקה בלבד ובכפוף לנגישות סבירה. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה
מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

6. מדיניות החזרות, שינוי

6.1. החזר, שינוי או ביטול הזמנה או שירות יתאפשרו בהחזר כספי או החלפה בטווח זמן
של עד 14 יום לאחר ההזמנה באתר ,לאחר 14 יום ניתן לבטל את ההזמנה בקיזוז של 100
₪ בגין : דמי טיפול הזמנה ,הכנת הערכה, פירוקה והחזרה לספק . אין החזרה של עיטוף
הספרים בביטול ההזמנה לאחר 14 יום ועלות העטיפה לא תוחזר .במידה והלקוח יבקש
לעבור בין בתי ספר שתולעת ספרים מבצעת השאלה בשתיהן הדבר יעשה ע"פ שיקול דעת
תולעת ספרים ובעלות של 100 ₪ .

במידה והלקוח יבקש לבטל הזמנה בטווח של עד 14 יום לאחר ההזמנה באתר וההזמנה כבר נאספה ע"י הלקוח , ביטול יתאפשר בקיזוז של 100
₪ בגין : דמי טיפול הזמנה ,הכנת הערכה, פירוקה והחזרה לספק ומותנה בהחזרת הספרים.

6.2. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

6.3. מידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה
להחזר, שינוי או ביטול עסקה לא תתאפשר.

6.4. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת
זאת.

6.5.1 במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט )ולא עקב פגם או אי
התאמה( ואושרו על ידי האתר:

6.5.2. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא סגור באריזתו המקורית ( לא במקרה
של רכישת השאלת ספרים );

6.5.3. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא; (לא במקרה של רכישת השאלת ספרים ) .

6.5.4. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

6.5.5. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

6.5.6. יוגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם

6.6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת
המוצר מבית הלקוח תחול על האתר.

6.7. מוצר שיוגדר כ״פגום״ על ידי הלקוח ייבדק על ידי החברה. במידה ולאחר בדיקת החברה המוצר ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את
שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

6.8. האמור בסעיף 6 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול
עסקה,( התשע"א2010- וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א.1981

7. מחירי השירותים באתר:

7.1. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה
באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

7.2. מעת לעת, האתר יציע לגולשים ולנרשמים לאתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול
דעתו.

7.3. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף.

8. אחריות החברה:

8.1. אין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר
לפני השימוש בו.

8.2. יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו והאחריות הינה על הלקוח.

8.3. האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או לשווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו
המוצר.

8.4. האחריות למוצר פגום מוגבלת להחלפה של המוצר או לזיכוי. החבות הכוללת של
החברה ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר.

8.5. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר
בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.

8.6. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של החברה שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין
החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

8.7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק )ישיר או עקיף,( הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו
לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל
הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

8.8. החברה בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת
קשר עם שותפיה העסקיים של החברה.

8.9. החברה ממליצה לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את
המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו,
כמתואר באתר.

8.10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם IS) .(AS לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל
אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של
התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

8.11. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק
ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או
אחרות במידע.

8.12. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה
שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

9. השימוש באתר:

9.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד )כולל רכישה עסקית של מוצרים.( אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך
האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט
בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

9.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים
מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט,
אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

9.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם
ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

9.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות
המנוגדת לחוק.

9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ")קישור עמוק(" ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט

9.6. באתר במלואו וכפי שהוא IS") ("AS כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה
לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים )לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים.( כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת Bar) (Status בדפדפן של המשתמש. אין
לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

החברה רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה
זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

9.7. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית
לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

9.8. על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד
והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים
שביצע לאתר.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, תהיה
רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על
כך מראש.

10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות
שיתרחשו אגב ביצועם.

10.3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה
או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי
ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.

11. פרסום תגובות ותכנים באתר:

11.1. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין
השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

● כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
● כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים
וסימני מסחר;
● כל תוכן העלול להטעות צרכן;
● כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
● כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
● כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי
ההתקשרות עימם;
● כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
● כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ")וירוס(" לרבות
תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
● כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
● כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
● כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
● כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
● כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או
לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

11.2. החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שתמצא כי הופרו התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. בנוסף, החברה תהיה רשאית

במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר.
הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה על פי כל דין.

11.3. החליטה החברה לפרסם תוכן שנמסר – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול
דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

11.4. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל
הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד החברה בגין שימוש
ללא היתר בתכנים כאמור.

11.5. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי
אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת,
לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

12. קניין רוחני:

12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של
החברה.

12.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש
מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן.( הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי
החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

12.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או
סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ,®
הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

12.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של החברה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא
הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

13. סמכות שיפוט:

13.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת
הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

13.2. לבתי המשפט באזור השיפוט של בית המשפט המחוזי מרכז תהיה סמכות שיפוט
ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

14. מדיניות פרטיות:

14.1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות.

14.2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, החברה אוספת מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף
באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב ("Cookies" והוא עשוי לכלול כתובות ,IP סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת
הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי החברה כאמור בפסקה זו יכונו
יחד: "המידע הנאסף באתר.("

14.3. המידע הנאסף באתר ישמש את החברה, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי
השימוש באתר.

14.4. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

● בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא
עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

● בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

● בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים אותם החברה
מספקת;

● בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.

14.5. החברה ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף
באתר.

14.6. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר
לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

● ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

● החברה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל,
מכוח צו בית משפט;

● על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של החברה ו/או מי מטעמה
בכל הנוגע לאתר זה;

● אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות
כאלה;

● בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק
חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

● אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה
שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו כן, יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד
של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

14.7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים
זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר
יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

15. צרו קשר:

15.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם

כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

יהודה אבן 3 הרימון: כתובת או פקס 09-3740097 וואטסא: 052-6378718
שכתובתו לדוא"ל: [email protected]

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2020

הרימון 3 אבן יהודה פניות בסמס : 0559386666 [email protected]
צרו איתנו קשר